Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednosobowa działalność gospodarcza to najprostsza organizacyjnie forma prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Nie ma wymagań co do wysokości kapitału. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, usługowa, budowlana,  poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, oraz działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne.

Warto w tym wypadku Poznań definicję przedsiębiorcy:

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są też wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

- najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej,
- brak wymagań kapitałowych przy zakładaniu,
- niskie koszty założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- krótki czas założenia i likwidacji działalności gospodarczej,
- możliwe prawie wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności,
- możliwość skorzystania z obniżonego ZUSu przez dwa lata, jeśli spełnia się wymogi,
- wszelkie decyzje podejmuje sam właściciel.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej
- słaba płynność finansowa, uzależniona od kapitału początkowego przedsiębiorcy,
- właściciel odpowiada za wszelkie działania pracowników i swoje, oraz wszelkie zobowiązania całym posiadanym majątkiem,
- cały ciężar  prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej spoczywa na właścicielu,
- działalność w mniejszym rozmiarze.
- opłacania składek ZUS bez względu na dochody.

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807) oraz
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn .zm.)